תקנון

ברוכים הבאים לאתר גטסטארט. התקנות במסמך זה, יחד עם ההבהרות התהליכים והנהלים בתוך האתר מוגדרים כ “תקנון האתר” או כ”תנאי השימוש באתר”. משתמש אשר מבקר באתר ו/או מבצע בו פעולה כלשהיא כגון הרשמה, העלאת תוכן, הקמת קמפיין, רכישה וכו’, מקבל על עצמו את תקנון גטסטארט ואת מדיניות הפרטיות.

מובהר בזאת כי האמור בתקנון זה נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס באופן שווה לשני המינים.

האתר גטסטארט לרבות שם הדומיין  www.getstart.co.il (להלן: “האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המשמש כפלטפורמה מפגש למכירת מוצרים לציבור בלתי קבוע ו/או ידוע ע”י אדם שיוזם את הקמפיין ו/או יוצר הקמפיין והינו בבעלות מלאה של גטסטארט מתניעים את הרעיון שלך בע”מ ח.פ 516016086 (להלן: “החברה”) מרחוב השקמה 2, אזור. טלפון 0773214044.

השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד כי קראת והינך מסכים לתקנון, להוראותיו ולמדיניות הפרטיות באתר ועל כן, הנך מתבקש לקרוא בקפידה תנאים אלה. הינך מצהיר כי ידוע לך כי באתר תמצא תכנים ו/או שירותים שהשימוש בהם עשוי להיות כפוף בנוסף, לתנאי תקנון זה, גם להוראות הדין ו/או להסכם המתייחס אליהם באופן פרטני או כללי.

כל התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובתכנים ו/או בשירותים הכלולים בו, באמצעות כל מחשב או כל מכשיר תקשורת קצה אחר (כגון: מכשיר טלפון חכם, מחשב לוח, מחשב נישא וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים קיימים ו/או כפי שיהיו קיימים בעתיד.

הינך מצהיר כי לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד החברה, נושאי משרות בחברה, מנהליה, עובדיה, שלוחיה ו/או כל מי מטעמה, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי תנאי התקנון.

החברה שומרת על זכותה לשנות את תקנון האתר ואת תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

גלישה באתר ו/או שימוש בשירות מהשירותים המצויים בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1. רישיונות והגבלות

החברה מעניקה למשתמש באתר רשות להשתמש בתכניו ובאפשרויות השונות שלו, במגבלות התקנון להלן, לצורך הקמת קמפיין למכירה מוקדמת של מוצרים. המשתמש רשאי ליצור קישור לאתר כל עוד לא נמסר לו אחרת וכל עוד הקישור לא מציג את אתר גטסטארט ו/או את החברה ו/ או שותפותיה ו/או מי ממשתמשי האתר (ובכלל זה בעלי קמפיין ורוכשים) באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה. למען הסר ספק, ההרשאה אינה מתירה:

 • לשנות ,לשכפל, להעתיק את תכני אתר גטסטארט;
 • לעשות שימוש באתר למעט השימוש הספציפי של מכירה מוקדמת באמצעות הקמת קמפיין באתר;
 • להעתיק פרטי משתמשים גלויים או חסויים לכל שימוש;
 • להיכנס לאתר באמצעות רובוט (כלי דיגיטלי אוטונומי) מכל סוג ולכל מטרה;
 • להפריע בכל דרך שהיא לפעולת האתר;
 • לעקוף כל תהליך שהוא באתר לכל מטרה;
 • לעשות שימוש כלשהוא באלמנטים עיצוביים או סימני מסחר באתר;
 • להשתמש בסימנים המסחריים של גטסטארט ו/או החברה ו/או שותפותיה;
 • למכור מחדש מידע מתוך האתר;
 • להעלות תוכן פוגעני, פורנוגרפי או לא מקורי;
 • לביצוע חוקי של כל אחד מהאיסורים לעיל, נדרש אישור מראש ובכתב של החברה.


2. סימני מסחר                                                                           

כל סימני המסחר באתר הנם של החברה  או שותפותיה העסקיות. אין לעשות בהם כל שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש מהחברה, או השותפה העסקית המתאימה לגבי סימניה שלה.

3. כשרות משפטית

הינך מאשר כי אתה בגיר (גילך מעל 18 שנים) וכי הינך בעל כשרות משפטית מלאה.

4. אופן השימוש באתר

אתר גטסטארט מהווה פלטפורמה למכירה מוקדמת של מוצרים ע”י יזמים/יוצרים/בעלי רעיון (להלן: “בעל קמפיין”) במגוון נושאים, תחומי עניין, קטגוריות יזמות ויצירה (להלן: “המיזם”), אשר בה יכולים בעלי הקמפיין ליצור קמפיין לצורך מכירה מוקדמת הנדרשת למוצר (להלן: “רוכש או רוכשים”), ובתמורה לכספים שישולמו, בעלי הקמפיין, עפ”י שיקול דעתם הבלעדי, ימסרו /יעבירו מוצרים ו/או שרותים רשאים לגמול לרוכשים כראות עיניהם ובכפוף לכל דין רלוונטי (להלן: “תשורות”).
בעל הקמפיין יזום וישיק באתר קמפיין המתאר מיזם מקורי שלו בעל מטרה ספציפית למכירת מוצר  (להלן “יעד הגיוס”) ובתוך תקופת זמן מוגדרת (להלן: “תאריך היעד“).
גולשים באתר (להלן: “משתמש/י קצה”) הנחשפים לקמפיינים המוצגים בו, יהיו רשאים להירשם לאתר באמצעות פתיחת חשבון משתמש ולרכוש מוצרים מהקמפיין באמצעות מתן סכום כסף מוגדר (להלן: “רכישה”).

בתמורה, משתמש הקצה יהיה זכאי לקבל מאת בעל הקמפיין, הטבה ו/או שירות ו/או מוצר (להלן: “תשורה“), אשר הוגדרה מראש במסגרת הקמפיין ובהתאם לסכום הרכישה שנבחר. בעל הקמפיין מתחייב להעניק לרוכשים את התשורות שהוגדרו בכפוף לקבלה בפועל של סכומי הרכישות שנבחרו על ידם ובהתאם למועד האספקה שנקבע בעמוד הקמפיין.
בעל קמפיין יירשם לאתר בהתאם להוראות סעיף 12 להלן.

5. מסלולי מכירה באתר

באתר קיימים שני מסלולי מכירה מוקדמת: מסלול קשיח ומסלול גמיש. בעל הקמפיין רשאי לבחור את המסלול הרצוי לו עפ”י צרכיו. בחירת המסלול תיעשה במערכת הניהול של הקמפיין בעת הקמת הקמפיין ובטרם יפורסם באתר.

במסלול קשיח (להלן: “מסלול קשיח“), העיקרון המנחה הוא “הכל או לא כלום” כלומר הסכום שנצבר עבור בעל הקמפיין, ייגבה בפועל מהרוכשים אך ורק במידה שהצליח לגייס 100% ומעלה מיעד המכירות עד לתום תאריך היעד.
במידה ובעל הקמפיין לא הצליח לגייס 100% ומעלה מיעד מכירות עד לתאריך היעד כפי שהוגדר על ידו, הרוכשים לא יחויבו, בעל הקמפיין לא יקבל את הכספים שנצברו עבורו וכן לא יהיה מחויב לספק את התשורות שנבחרו על ידי הרוכשים. במידה ובעל הקמפיין הצליח למכור 100% ומעלה מיעד המכירות עד לתאריך היעד כפי שהוגדר על ידו, הרוכשים יחויבו, בעל הקמפיין יהיה מחויב במשלוח התשורות לרוכשים ויקבל לידיו את הכספים שנצברו עבורו בניכוי עמלה.
משך תקופת הזמן במסלול קבוע לא תפחת מ 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים.

במסלול גמיש (להלן: “מסלול גמיש“), העיקרון המנחה הוא “קיבלת את מה שצברת” כלומר בעל הקמפיין יוכל לקבל לידיו את הכספים שנצברו עבורו עד תאריך היעד. במידה ובעל הקמפיין לא הצליח למכור 100% ומעלה מיעד הגיוס עד לתום תאריך היעד, יוכל להחליט אם לקבל לידיו את הכספים שנצברו או אם לאו ובלבד שנצברו לפחות 50% מסכום היעד. במקרה זה, הרוכשים לא יחויבו, בעל הקמפיין לא יהיה מחויב במשלוח התשורות ולא יקבל לידיו את הכספים שנצברו. במידה ובעל הקמפיין יחליט שאין ברצונו לקבל לידיו את הכספים שנצברו עבורו, יהיה עליו להודיע על כך להנהלת האתר עד 72 שעות לפני תום תאריך היעד. ההודעה תמסר בהודעת מייל לכתובת הדוא”לsupport@getstart.co.il
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי במידה ובעל הקמפיין הצליח לגייס 100% ומעלה מיעד הגיוס עד לתום תאריך היעד במסלול הגמיש, הרי שלא יוכל להחליט אם לקבל לידיו את הכספים שנצברו או אם לאו, הרוכשים יחויבו, בעל הקמפיין יהיה מחיוב במשלוח המוצרים לרוכשים ויקבל לידיו את הכספים שנצברו עבורו בניכוי עמלה.
משך תקופת הזמן במסלול גמיש לא תפחת מ 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים.

6. עמלות

במקרה של גיוס 100% ומעלה בשני המסלולים (המסלול הקשיח או המסלול הגמיש), עד לתום תאריך היעד תגבה מבעל הקמפיין עמלה של 7% + מע”מ מהסכום שנצבר עבורו בקמפיין.
במקרה של גיוס פחות מ 100% מסכום היעד (להלן: “גיוס חלקי”)  במסלול הגמיש עד לתום תאריך היעד, תגבה מבעל הקמפיין עמלה של 9% + מע”מ מהסכום שנצבר עבורו בקמפיין.
במקרה שבעל הקמפיין בחר שלא לקבל לידיו את הכספים שנצבר עבורו במסלול הגמיש בהתקיים התנאי האמור בסעיף 5 לעיל, ישלם עמלה בסך 1,000 (כולל מע”מ) כדמי טיפול.
(החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את המחירים מעת לעת ללא הודעה מראש וזאת טרם העלאת הקמפיין).

7. תשלומים לבעל הקמפיין

במקרה ובעל הקמפיין הצליח לעמוד ביעד הגיוס עד לתום תאריך הגיוס (במסלול הקשיח או במסלול הגמיש) או לחילופין במקרה של גיוס חלקי כאשר מדובר במסלול גמיש, יקבל בעל הקמפיין את הכספים שנצברו עבורו כמפורט להלן:

בתוך 45 ימים מתום תאריך היעד שהוגדר לקמפיין, יקבל לידיו בעל הקמפיין את כל הכספים שייגבו במסגרת תהליך הסליקה האוטומטי בניכוי עמלות כמפורט בסעיף 6 לעיל. כעבור 15 ימים נוספים כלומר בחלוף 60 ימים מתום תאריך היעד שהוגדר לקמפיין, ישולמו יתרת הכספים שייגבו באופן ידני בניכוי עמלות כאמור בסעיף 6 לעיל.

מובהר ומודגש בזאת, כי תהליך גביית הכספים שנצברו עבור קמפיין מהרוכשים מתבצעת באמצעות פנייה של החברה אל חברות האשראי/הסליקה, קבלת הכספים שאושרו בפועל על ידי חברות האשראי/הסליקה והעברתם אל בעל הקמפיין.
החברה אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לגבייה מלאה ומוצלחת של כל הכספים מהרוכשים ו/או להפעיל מערך גבייה כנגד לקוחות קשיי גבייה.
יתר על כן, החברה מבהירה כי ייתכן ולא ניתן יהיה לבצע גבייה של חלק מן הכספים שנצברו וזאת עקב נסיבות שאינן תלויות בחברה ושמקורן בסירוב ו/או ביטול אשר מתקבל מחברות האשראי/הסליקה עקב סיבות של חוסר כיסוי כספי מספק ו/או סיבות של שימוש לרעה או במקרה של מסירה/קליטה של פרטים שגויים ו/או במקרה של סירוב חברות האשראי/הסליקה מכל סיבה אחרת.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית למקרה שבו לא ישולמו הכספים לבעל הקמפיין עקב נסיבות שמקורן בחברות האשראי/הסליקה או עקב סירובן לבצע תשלום או לעכבו ו/או לקזזו מכל סיבה שהיא.

בטרם העברת הכספים שנצברו במסגרת הקמפיין, יומצא לבעל הקמפיין דו”ח אשר יפרט את כלל העסקאות אשר אושרו בפועל ע”י חברות האשראי/הסליקה. 
מובהר בזאת כי לבעל הקמפיין לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי החברה בכל מקרה שמדובר בעסקאות אשר סורבו ו/או בוטלו ע”י חברות האשראי/הסליקה, או בכל מקרה שמדובר בלקוחות קשיי גבייה ו/או במקרה של מסירה/קליטה של פרטים שגויים ו/או במקרה שמדובר בכספים שלצורך גבייתם יש צורך בנקיטת פעולות נוספות מעבר לפנייה של החברה לחברות האשראי/הסליקה.

מובהר בזאת כי אין באמור לעיל, בכדי לחייב את החברה לחזור ולבצע הליכי גבייה מול הרוכשים בטווח של 60 הימים מתום תאריך היעד שהוגדר לקמפיין. בחלוף 60 הימים, יגרעו כל הרוכשים שלא ניתן היה לגבות מהם כספים מרשימת הזכאים לתשורות מבעל הקמפיין.

לחברה שמורה הזכות לעכב העברת תשלום ו/או לקזז כספים ו/או לבטל קמפיין בהתקיים הנסיבות המפורטות בסעיף 11 להלן.

8. דיווח לרשות המסים

החברה ממליצה לבעל הקמפיין להתייעץ עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בכל הקשור לאופן הדיווח לרשויות המס. מובהר בזאת, כי האחריות לדווח לרשויות המס בגין סכומי הכסף שיתקבלו במסגרת הקמפיין וכן, בתשלום כל העמלות והמיסים הרלוונטיים עפ”י חוק ו/או עפ”י כל דין, מוטלת באופן בלעדי על בעל הקמפיין.

על התשלומים המגיעם לבעל הקמפיין/מקבל השירות, תחול חובת ניכוי מס במקור מתשלומים עבור שרותים ונכסים בהתאם לתקנות מס הכנסה. לפיכך בטרם ביצוע התשלום על מקבל התשלום חלה חובה להמציא אישור מס בתוקף על שיעור ניכוי מס במקור. במידה ואין, שיעור הניכוי יהיה 20% או 30% בהתאם לנ”ל.

9. אספקת התשורות והמוצרים לרוכשים

אספקת התשורות והמוצרים לרוכשים תתבצע בהתאם לתנאים/פרטים המופיעים בעמוד הקמפיין;

אספקת התשורות לרוכשים תתבצע ע”י בעל הקמפיין ובאחריותו הבלעדית;

למען הסר ספק מובהר בזאת כי לחברה אין ולא תהיה כל אחריות על אספקת המוצרים והתשורות או על טיבם או איכותם או לכל עניין אחר הנוגע או הקשור בהם;

במקרה בו לא יעמוד בעל הקמפיין בהבטחותיו לרוכשים, החברה תהיה רשאית אך לא חייבת ועפ”י שיקול  דעתה הבלעדי, להחליט ומב.לי שהדבר ייחשב כהודאה מצד החברה באחריותה למחדל ו/או לרשלנות מצד בעל הקמפיין, לספק את המוצר /או תשורות לרוכשים במקום בעל הקמפיין או לפצותם בגובה שווי התשורה להם זכאים הרוכשים עפ”י האמור בעמוד הקמפיין. כספי הפיצוי והוצאות המשלוח ישולמו מתוך הכספים שנצברו עבור בעל הקמפיין והחברה לא תחוב כלפי בעל הקמפיין בכל חובה שהיא והיא לא תידרש להחזיר לו את דמי הפיצוי ששולמו לרוכשים, גם אם יסתבר בדיעבד כי בעל הקמפיין יעמוד בהתחייבותו ויספק את המוצרים ו/או התשורות לרוכשים באיחור.

10. ביטול עסקה ע”י הרוכש

כל רוכש רשאי לבטל את העסקה באתר בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981

ביטול עסקה ייעשה באמצעות פניה לכתובת הדוא”ל support@getstart.co.il ותכלול את פרטי הרוכש כולל מספר זהות, פרטי התקשרות עימו ופרטי העסקה.

במקרה ובו הודעת הביטול תתקבל לאחר שהועברו הכספים לבעל הקמפיין, החברה תעביר את הפנייה לבעל הקמפיין לכתובת הדוא”ל שלו כפי שנמסרה בעת הרישום לאתר והאחריות להשבת הכספים לרוכש, תחול על בעל הקמפיין באופן בלעדי ולחברה לא תהיה כל אחריות להשבת הכספים.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי בעל הקמפיין מתחייב לשפות את החברה, בכל מקרה בו תידרש להחזיר כספים ללקוחות בגין ביטול עסקה ע”י הרוכש.

11. ביטול עסקה, הפסקת פעילות, הסרת קמפיין או חסימת בעל קמפיין/משתמש קצה ע”י החברה

לחברה ו/או לכל מי הפועל מטעמה שמורה הזכות להפסיק בכל עת ומבלי שתצטרך לנמק את החלטה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל עסקה בטרם או לאחר סגירתה או להסיר קמפיין מהצגתו באתר או לחסום בעל קמפיין/משתמש קצה לפרק זמן בלתי מוגבל או לעכב/לקזז תשלום לבעל הקמפיין לרבות בקרות כל אחד מן המקרים המפורטים להלן:

 • במקרה שעולה חשד ו/או שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית;
 • במקרה שעולה חשד ו/או שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות שאינה תואמת או נוגדת את כללי האתר;
 • במקרה של תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הגשת הצעות לביצוע עסקה מסוימת;
 • במקרה של מסירת פרטים כוזבים ו/או שגויים ו/או חסרים ע”י משתמש הקצה;
 • במקרה שבוצע מעשה או מחדל שיש בו משום פגיעה או עלול לפגוע בחברה או במשתמשי האתר או בצדדים שלישיים;
 • במקרה של כוח עליון ו/או פעילות איבה, מלחמה או טרור אשר לפי שיקול דעתה של החברה עלולים להפריע לפעילות באתר;
 • במקרה של טעות שנעשתה בתום לב בתיאור התשורה/הקמפיין בעמוד הקמפיין;
 • בכל מקרה אחר אשר לדעת החברה מצדיק את ביטול העסקה או הסרת הקמפיין או חסימת בעל הקמפיין/משתמש הקצה לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך לנמק את החלטתה.

  מובהר בזאת כי במקרה של ביטול/הסרת קמפיין מהאתר בגין הפרה של תנאי השימוש באתר או בגין היותו מנוגד לכל דין, כל העמלות והתשלומים ששולמו ע”י בעל הקמפיין לא יוחזרו ולחברה תהיה שמורה הזכות לתבוע פיצוי מבעל הקמפיין בגין כל נזק שייגרם לה.

12. רישום לאתר

שימוש באתר כמשתמש קצה הן כרוכש והן כבעל קמפיין מחייב רישום לאתר.
לצורך שימוש באתר כרוכש, יהיה עליך להזין פרטים הכוללים שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל, מספר טלפון סלולרי פרטי כתובת למשלוח התשורה ופרטים נוספים ככל שיידרש בנסיבות העניין.
לצורך שימוש באתר כבעל קמפיין, יהיה עליך להזין פרטים נוספים הכוללים מספר ת”ז, מספר כרטיס אשראי, כתובת מגורים, פרטי חשבון בנק לצורך זיכוי החשבון בכספי הקמפיין שנצברו (במידה וקיימת זכאות לקבלת הכספים בהתאם למסלול המכירות), צילום ת”ז, סריקת המחאה עם כיתוב מבוטל (לצורך אימות זהות בעל החשבון) ופרטים נוספים ככל שיידרש בנסיבות העניין.
בעצם הזנת הפרטים האמורים לעיל, הנך מצהיר על כך כי הפרטים שמסרת הינם נכונים, מדויקים ומלאים וכי הינך הבעלים של כרטיס האשראי, כתובת הדוא”ל, מנוי הטלפון, חשבון העו”ש ותעודת הזהות. במידה ותתבצע פעולה או עסקה ללא הזנת הפרטים המלאים, הרי שהחברה תהיה רשאית לבטל את הפעולה/העסקה.
מובהר בזאת כי על פי חוק, אינך חייב למסור את הפרטים לצורך הרישום לאתר ומסירת הפרטים תלויה ברצונך בלבד. יחד עם זאת, ללא מסירת כל הפרטים הנדרשים לא תוכל לעשות שימוש באתר כרוכש ו/או כבעל קמפיין.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי מסירת פרטים כוזבים ביודעין ובכוונה תחילה הינה עבירה פלילית עפ”י חוק. לחברה שמורה הזכות לנקוט בכל הצעדים המשפטיים כנגד מוסרי פרטים כוזבים ולפעול בכל מישור משפטי לרבות הגשת תביעת נזיקין.

החברה תהיה רשאית מכל סיבה שהיא עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך לנמק את החלטותיה או את מהלכיה, לחסום ו/או להסיר ו/או לבטל תוכן ו/או פעולה ו/או עסקה ו/או את רישומו של משתמש הקצה וכן לא לאפשר כל פעילות שלו באתר לרבות בשל מסירת פרטים כוזבים ו/או לא מלאים ו/או לא מדויקים.
בעצם רישומך לאתר כבעל קמפיין הינך מצהיר ומתחייב לקיים את הקמפיין אך ורק באתר החברה וכי לא הקמת או תקים קמפיין דומה או זהה באתר אינטרנט אחר.
מועד ביצוע פעולה באתר יהיה המועד כפי שנרשם במחשבי החברה והוא המועד הקובע לכל דבר ועניין ורישומו במחשבי החברה ישמש ראיה חלוטה ומכרעת בעניין זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי תנאי מוקדם לתוקף שימושך באתר הוא אישור חברת כרטיסי האשראי הן לעסקה והן לגבייה.

13. כללי הפעילות באתר ופרסום תכנים

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב שכלולים באתר, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
החברה אינה מאפשרת העלאת אותו קמפיין מכירה במספר אתרים במקביל. באם עשית זאת, הנך מתחייב להסיר את הקמפיין מכל אתר אחר ולפעול אך ורק באמצעות אתר החברה.
הינך מתחייב לפרסם אך ורק תכנים העומדים בדרישות החוק או כל דין. בנוסף, חל איסור מוחלט לפרסם באתר כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או תוכן אשר ידוע לך כי הוא שקרי או מסולף ו/או תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי או בעל תוכן בוטה, גס רוח, מעליב, מאיים או טורדני, או תוכן המזהה אישית אנשים אחרים מבלי שנתנו לכך את הסכמתם המפורשת או תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי רשת האינטרנט בכלל או במשתמשי האתר בפרט.
אין להפעיל או לאפשר להפעיל באתר כל יישום מחשב או תוכנה או כל אמצעי אחר שיש בו בכדי לפגוע ו/או לחבל ו/או לשבש ו/או להעתיק ו/או לאחסן נתונים או תכנים מהאתר.
אין לקשר את האתר לכל אתר אחר המכיל תכנים פורנוגרפיים או תכנים המנוגדים לחוק או לכל דין או תכנים המעודדים לפעילות מנוגדת לחוק או תכנים המעודדים להפליה פסולה או לגזענות.
עצם מסירת תכנים על ידך לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו ו/או שיפורסמו ללא שינוי עריכתי ו/או יוסיפו להתפרסם.

החברה דוגלת בחופש הביטוי באתר אך יחד עם זאת, על מנת למנוע ניצול לרעה של האפשרויות הגלומות באתר, החברה רשאית אך לא חייבת, לבדוק את התכנים המועלים לאתר לפני פרסומם. בדיקת התכנים מיועדת בכדי לנסות ולמנוע פרסומם של תכנים שהם בלתי חוקיים או שנוגדים את תנאי השימוש באתר או כאלה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה אינם ראויים לפרסום וזאת מבלי שתצטרך לנמק את החלטתה.

מובהר בזאת, כי בשום מקרה החברה אינה נושאת ולא תישא בכל אחריות לתכנים המועלים לאתר ע”י משתמשי הקצה והאחריות הבלעדית לתכנים ולכל תוצאה הנובעת מהם רובצת על המשתמש שמסרם לפרסום. אין לראות בתכנים המועלים לאתר ע”י משתמשי הקצה, כהסכמה של החברה או הזדהות עם התכנים וכי הם אינם מבטאים את דעתה או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת מסירת תכנים לפרסום באתר על ידך, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, לרבות חיובים כספיים שינבעו כתוצאה ו/או עקב השימוש ו/או הפרסום של התכנים באתר.
הינך מצהיר ומתחייב כי כל התכנים אשר תעלה או העלית לאתר הינם נכונים ומהימנים וכי זכויות הקניין הרוחני הינן בבעלותך המלאה לרבות זכויות היוצרים או שקיבלת הסכמה מפורשת מבעל זכויות הקניין לעשות שימוש בתכנים. ידוע לך כי משלוח התכנים לחברה מהווה הסכמה מלאה ובלתי חוזרת לשימוש בהם ברשת האינטרנט העולמית ולזמן בלתי מוגבל, וכן מהווה אישור לחברה לפרסמו בכל מקום וזמן שהחברה תמצא לנכון לרבות העברת התכנים לצדדים שלישיים.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר לטובת מימון טרור ו/או הלבנת הון ו/או כל פעילות מימון בלתי חוקית אחרת, במידה וימצא כל חשש לפעילות מסוג זה הדבר יטופל על פי החוק.

14. קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או רכיביו ו/או בשירות המוצע במסגרתו ובכל תוכן הכלול בהם (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.
הינך מתחייב שלא להסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני אשר נלווים לתכנים המועלים על ידך לאתר.
הינך מצהיר ומתחייב כי בעת מסירת תכנים על ידך המיועדים לפרסום באתר אתה מאשר בעצם מסירתם לפרסום וכי אתה בעל כל הזכויות בהם וכי הנך רשאי למוסרם לפרסום. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בתכנים שאתה מוסר לפרסום, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר ולתת בהם זכויות שימוש כמפורט בתנאי שימוש אלה.
במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה לחברה הסכמה מלאה ובלתי חוזרת בכל מקום וזמן בלתי מוגבל, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, לעבד, לערוך, לתרגם, למסור לציבור ולהשתמש בתכנים למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות, תדמית וכיו”ב לפי שיקול דעתה ובהתאם לצרכיה.

15. פרטיות

כל משתמש באתר מכיר בכך שכל התכתובות והאינטראקציות באתר (כגון: הערות, תגובות וכיו”ב) הינם פומביים ואינם מהווים התכתבות או התקשרות פרטית ולפיכך, צדדים שלישיים רשאים לקרוא את התכתובות של משתמשי האתר מבלי ידיעתם.
מובהר בזאת כי כל מידע שמשתמש קצה מפרסם באתר אינו מידע שחלה עליו סודיות כלשהי. על ידי פרסום הערות, הודעות ו/או מידע אחר באתר, משתמש הקצה מקנה לחברה את זכות השימוש באותן הערות, הודעות ו/או מידע אחר לצורך קידום מכירות, פרסום, חקר שוק וכן לכל מטרה חוקית אחרת מבלי הגבלה של מקום, זמן או כל הגבלה אחרת.
למידע נוסף בנוגע למדיניות הפרטיות באתר הנך מוזמן לעיין בדף מדיניות הפרטיות של האתר אשר מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.

16. היעדר אחריות

כל משתמש קצה באתר מסכים בזאת במפורש כי השימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית וכי לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לחברה בכל עניין הנובע משימושו באתר בין במישרין ובין בעקיפין.
מובהר בזאת כי האתר והתוכן הקיים בו, מסופקים כפי שהם ) AS IS) או (AS AVILABLE) וללא כל סוג של מצג ובכלל זה ללא הגבלה, אחריות, תנאים, התאמה למטרה מסוימת, לאיכות מסוימת, לאי הפרה של חוזה, התחייבות, נוהג או דין.
החברה אינה מתחייבת כעת ובעתיד שהאתר יהיה נטול תקלות, מאובטח לחלוטין, נטול תוכנות זדוניות, נוזקות, כופר, וירוסים וכיו”ב, או שהאתר יהיה זמין או תקין בכל עת. מובהר כי ייתכן ובכל רגע נתון, האתר לא יהיה זמין לצורך ביצוע עבודות תחזוק/שדרוג או מכל סיבה אחרת כגון תקלות טכניות ו/או הפרעות, ולחברה אין כל חובה להודיע על כך מראש. נוסף על כך, הינך מסכים שהחברה אינה, ולא תהיה, אחראית להשלכות של תקלות טכניות מכל סוג שהוא על משתמשי הקצה באתר, לרבות עומס יתר על האתר או על השרתים שיגרום לקריסת האתר, לקצב גלישה איטי, לקיפאון של האתר ו/או הדפדפן וכיו”ב.
החברה, החברות הקשורות אליה, נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה וחברות אלו, אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל נזק לרבות נזק כספי, למוניטין, נזק ראשי, ישיר או עקיף, משני, עונשי או נזק למידע הנובע מהשימוש, או מחוסר היכולת להשתמש באתר ובשירותים הקיימים בו, אף אם החברה הוזהרה מראש באשר לאפשרות להתרחשות נזק שכזה.
המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר הינם באחריותם הבלעדית של היוצרים, ואין לראות בהצגתם באתר החברה משום המלצה ו/או תמיכה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם, טיבם, יעילותם, איכותם או עידוד לתמיכה בהם או עידוד אחרים לתמיכה בהם.
החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין בכל אחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעה בקמפיין למכירה ו/או תמיכה בפרויקט לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית או אחרת המונעת ממך או המשבשת את יכולתך לבצע כל פעולה באתר.
החברה אינה נושאת ולא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית או כזאת שנוגדת את תנאי השימוש באתר, על ידי משתמשי הקצה באתר ו/או כל צד שלישי העושה שימוש באתר.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל החברה לא תהיה אחראית, בגין כל נזק לרבות נזק עתידי ו/או פוטנציאל לנזק אשר נגרם למשתמשי הקצה באתר ו/או לצדדים שלישיים עקב השימוש באתר.
למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בשום מקרה החברה לא תישא באחריות ו/או בחבות כלשהי בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או בכל הפסד ו/או פוטנציאל לנזק כלשהו הנובע ו/או קשור להוראות הסכם זה.

הברטרים (סחר החליפין) יעשו בין היזמים והחברות בינן לבין עצמן ובאופן עצמאי. גטסטארט אינה אחראית על המתרחש בסחר החליפין וכן, על הסיכומים הנעשים במסגרת זו. 

17. שיפוי

במקרה של הפרת תנאי שימוש אלה הנך מתחייב לשפות את החברה עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם לרבות שכ”ט עו”ד (מכל הצדדים) והוצאות משפט. בנוסף, הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מפעילותך באתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, בכל מקרה בו יוצגו טענות ו/או דרישות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בידי משתמש של האתר ו/או בידי כל צד שלישי ביחס למחלוקת הקשורה ו/או הנגזרת מהשירותים המוצעים באתר ו/או לכל עניין אחר הקשור לפעילות באתר, תהיה החברה זכאית לשיפוי ופיצוי מלא של כלל ההוצאות והנזקים שיגרמו לה אם באופן ישיר ואם באופן עקיף ממי שתנאי שימוש אלה מחילים עליו אחריות ו/או התחייבות בקשר עם ההוצאות ו/או הנזק ו/או הטענה ו/או הדרישה שיופנו כלפי החברה ו/או מי מטעמה כאמור לעיל (בעל הקמפיין ו/או רוכש ו/או משתמש קצה ו/או כל צד שלישי אחר), לרבות החזר מלא של הוצאות משפטיות שיגרמו לה בקשר עם אלה ואלו ישולמו לה תוך 7 ימים ממועד הצגת דרישתה הראשונה.

18. שינויים באתר והפסקת השירות

החברה רשאית לשנות בכל זמן שתחפוץ את מבנה האתר, מראהו ועיצובו וכן את זמינותם והיקפם של השירותים באתר. החברה תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר בלא צורך להודיע לך על כך מראש. מטבע הדברים, שינויים מסוג זה עלולים להיות מלווים בתקלות ו/או בחוסר נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות או שיבושים שיתרחשו עקב ביצועם.
החברה רשאית לשנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי את גובה העמלות, תנאי המסלולים, מחירון שירותים בתשלום וכיו”ב. כמו כן, החברה רשאית בכל עת להוסיף או לגרוע שירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה. למען הסר ספק יובהר כי שינויים שבוצעו על ידי החברה כאמור לא יחולו רטרואקטיבית על בעל קמפיין אשר העלה קמפיין באתר והחל בהליך גיוס טרם ביצוע השינוי.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. במקרה ותחליט לעשות כן, החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים בזמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף עליו תחליט לפי שיקול דעתה הבלעדי ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו לצמיתות ומבלי לשמור כל העתק או גיבוי ממנו ומבלי לתת הודעה נוספת על כך.

19. סמכות שיפוט

הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות הבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה לבית משפט בתל-אביב המוסמך לפי העניין.
אי תקפות של אחד או יותר מתנאי מסמך זה לא תשפיע על תקפות מסמך זה בכללותו. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק או הדין.  כל ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי מסמך זה ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים וכן, לא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך: 5.24

צריכים עזרה?

מוזמנים להיעזר בחבילות הסיוע והליווי שלנו

יצירת פרויקט

דילוג לתוכן