מדיניות פרטיות

ברוכים הבאים ותודה על שימושך באתר גטסטארט בכתובת www.getstart.co.il או בכל כתובת דומיין אחרת כפי שתהיה בעתיד. אתר גטסארט הינו בבעלות מלאה של גטסטארט מתניעים את הרעיון שלך בע”מ ח.פ. 516016086 (להלן: “החברה”).
פרטיותך חשובה לנו וראינו לנכון לפרט בפניך את תנאי מדיניות הפרטיות באתר. בתנאים אלה תלמד מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. התנאים סוקרים בין היתר את האופן שבו אנו משתמשים במידע הנמסר לנו ע”י משתמשי האתר ו/או הנאסף ע”י מערכות האתר וכן את אפשרויות הבחירה שביכולתך לעשות בעניין האופן שבו המידע שלך נאסף והשימוש אשר נעשה בו.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר

התנאים במסמך זה נוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחסים באופן שווה לשני המינים.

בעת שימושך באתר נאסף מידע אודותיך אשר בא לידי ביטוי בשני אופנים. מידע המזהה אותך באפן אישי עפ”י פרטים שאתה מוסר ביודעין כגון: שם, כתובת, פרטי התקשרות וכיו”ב ו/או מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי ומקורו במידע סטטיסטי ומצטבר כגון: השירותים בהם התעניינת, הדפים בהם ביקרת, המאמרים שעניינו אותך וכיו”ב.

רישום לאתר

לצורך שימוש באתר כתומך, יהיה עליך להזין פרטים הכוללים שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל, מספר טלפון סלולרי פרטי כתובת למשלוח התשורה ופרטים נוספים ככל שיידרש בנסיבות העניין.

לצורך שימוש באתר כבעל קמפיין, יהיה עליך להזין פרטים נוספים הכוללים מספר ת”ז, מספר כרטיס אשראי, כתובת מגורים, פרטי חשבון בנק לצורך זיכוי החשבון בכספי הקמפיין שנצברו (במידה וקיימת זכאות לקבלת הכספים בהתאם למסלול), צילום ת”ז, סריקת המחאה עם כיתוב מבוטל (לצורך אימות זהות בעל החשבון) ופרטים נוספים ככל שיידרש בנסיבות העניין.

בעצם הזנת הפרטים האמורים לעיל, הנך מצהיר על כך כי הפרטים שמסרת הינם נכונים, מדויקים ומלאים. מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות לאמת ולהצליב את המידע כנגד נתונים שכבר קיימים בידי החברה ו/או כנגד מידע שסופק ו/או המצוי בידי צד שלישי כלשהו. החברה אינה נושאת ולא תישא באחריות בגין שימוש במידע המתקבל אודותיך על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

מאגר מידע

המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגרי המידע של החברה. לידיעתך, על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אך ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בכל שירותי האתר.

השימוש במידע

השימוש במידע שיתקבל אודותיך עקב שימושך באתר ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, בין היתר, לצרכים הבאים:

לאפשר שימושך בשירותי האתר השונים;

לשפר, להעשיר ולשדרג את שירותי האתר וחווית המשתמש;

להוסיף, לשנות, לגרוע, להתאים שירותים/הצעות באתר;

לפרסם הצעות המותאמות אישית למשתמשי הקצה;

בכדי למנוע שימוש זדוני ו/או בלתי חוקי באתר;

לצורך יצירת קשר עם משתמשי האתר;

לצורך שליחת עדכונים וחומר שיווקי/פרסומי מעת לעת בדואר אלקטרוני; מובהר כי באפשרותך לבקש בכל עת שלא יישלח אליך חומרים אלו באמצעות פנייה דרך האתר.

לאפשר שימוש חוזר בשירותי האתר באופן ידידותי למשתמשי הקצה;

לצורך ביצוע ניתוח ופילוח סטטיסטי ע”י חברתנו ו/או ע”י צדדים שלישיים מטעמנו; מובהר כי לצורך כך נעשה שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית.

כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר ועל מנת למלא אחר דרישות כל דין , רשות מוסמכת וכל צד שלישי שהחברה סבורה בתום לב כי עליה לעשות כן.

לכל מטרה אחרת המפורטים במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש באתר

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי אודותיך אלא במקרים המפורטים להלן:

החברה קיבלה את הסכמתך לכך;

במקרה בו תפר את תנאי השימוש או שמדובר בפעולות הנחזות כמנוגדות לדין, לרבות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא;

במקרה בו מסירת המידע חיונית לצורך אספקת השירותים באתר (לדוגמא: מסירת פרטי כרטיס האשראי לחברת הסליקה לצורך ביצוע חיוב בגין תמיכה באתר);

אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך המורה לה לעשות כן;

במקרה בו הדבר מחויב מתוקף הוראות חוק או כל דין;

 בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו בינך לבין החברה או מי מטעמה;

לצורך מסירת מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם גורמים הקשורים לחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא תחשוף בפניהם את זהותך ללא הסכמתך.

אם החברה תשנה את המבנה המשפטי שלה או תעביר פעילותה באתר לאחר, היא תהא זכאית להעביר את המידע או כל חלק ממנו לצד שלישי, ובלבד שהגוף הנעבר יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זאת.

בכל מקרה אחר בו יסתבר כי יש בכך צורך מיוחד בנסיבות העניין.

Cookies

ייתכן והאתר ישתמש ב cookies לצורך תפעולו התקין והשוטף לרבות איסוף נתונים סטטיסטיים לצורך שיפור חווית המשתמש.

בסוגי דפדפני האינטרנט השונים קיימת אפשרות לחסום קבלת cookies . בכדי לעשות כן, באפשרותך להיעזר בקובץ ה”עזרה” של דפדפן האינטרנט בו הינך משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. למרות שמערכות ונהלים אלו מיועדים בכדי לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית, הם אינם יכולים להעניק ביטחון מוחלט. על כן, החברה אינה מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן במאגרי המידע באתר, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך שהשירותים ומערכות המידע המשמשות את החברה יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות הנ”ל.

זכות לעיין במידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע, ואם הוא תושב חוץ – למחזיק מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

באפשרותך לבצע פנייה כאמור באמצעות פנייה בדוא”ל בכתובת  support@getstart.co.il .

דיווח על פגיעה בפרטיות

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, הנך יכול ליצור קשר עם החברה באמצעות פנייה בדוא”ל בכותבת support@getstart.co.il או באמצעות משלוח דואר לכתובת: השקמה 2 אזור, 5804542 ונציגי החברה ישמחו לסייע בידך.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות הנוגעות לאופן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

עדכון אחרון: 10.23

צריכים עזרה?

מוזמנים להיעזר בחבילות הסיוע והליווי שלנו

יצירת פרויקט

דילוג לתוכן